ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ОНЛАЙН ИГРА Сподели и Спечели

21.08.2018

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ОНЛАЙН ИГРА "Сподели и Спечели“

 1. Организатор на играта

Онлайн Фейсбук играта "Сподели и спечели”, за кратко по-долу наричана Играта, се организира от “ХЛ-ТопМикс” ООД, за кратко по–долу наречено Организатор на Играта. Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“). Организаторът определя целите и средствата за обработване на личните данни. Организаторът обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в играта, разпределянето и получаване на награди, съобразно разпоредбите относно обработване на личните данни на настоящите Официални правила.

Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Играта и участниците в нея са длъжни да ги спазват. Официалните правила са публично оповестени към датата на започване на Играта и са свободно достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата на организатора: https://www.facebook.com/TopMixLtd и са Неразделна част от Официалните правила за Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни на “ХЛ- ТопМикс” ООД.

Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата страницата https://www.facebook.com/TopMixLtd

 1. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

 1. Територия на провеждане на Играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 1. Дефиниции

-https://www.facebook.com/TopMixLtd - Официална фейсбук страница на организатора

 • “Организатор” е “ХЛ ТопМикс” ООД, ЕИК: 119520585, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. П. Хитов 14, която осъществява Играта и е обработващ лични данни по смисъла на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните;
 1. Срокове и продължителност на Играта

5.1. Периодът на Играта е 20 дни. Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата, с решение на Организатора, като това трябва да бъде публикувано във Facebook страницата на организатора.

Играта стартира на 22.08.2018 г. и ще завърши на 07.09.2018, като етапите й са следните:

1-ви етап: Споделяне, харесване или коментиране на снимка на Играта във фейсбук страницата на Организатора. 2-ри етап: Обобщаване на включилите се участници и изтегляне на 3 бр. печеливши 3-ти етап: излъчване на победители

5.2 .Обвързаност на играта. Играта НЕ е обвързана с покупка на продукт.

 1. Описание на наградата Наградата, която се предоставя на избрания победител е следната: 3 броя ваучери за продукта Vezra Mix на стойност 50,00 лв.

 2. Механизъм на играта 7.1. За участие в играта е необходимо участниците да споделят рекламната снимка на играта на своята фейсбук стена, да харесат или коментират рекламната снимка. 7.2. Победителите ще бъдат обявени на Facebook страницата на компанията в рамките на 5 работни дни след края на конкурса. 7.3. Организаторът не гарантира, че достъпът до www.facebook.com/TopMixLtd и възможността за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол.

При възникване на технически проблеми в страницата www.facebook.com/TopMixLtd обявяването на победителите ще се извърши след окончателното отстраняване на възникналите проблеми.

Организаторът не носи отговорност за неточно предоставени данни на участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън контрола на Организатора, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

 1. Получаване на наградата Ваучерите на стойност 50,00 лв..ще бъдат изпратени на печелившите по предоставен от тях адрес за получаване, заедно с приемо-предавателен протокол.

 2. Прекратяване на играта Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на играта, след публикуване на съобщение за това на Facebook страницата на Организатора.

 3. Съдебни спорове Всеки спор между Организатора на Играта и участници в същата, се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от Сливенски градски съд.

 4. Публичност Личните данни, предоставени по време участие, ще служат за установяване на контакт с потребителя в случай, че спечели награда. Личните данни - име, фамилия, телефон, имейл ще бъдат ползвани единствено за провеждането на играта и няма да бъдат оповестени на трети лица.

 5. Обработване на лични данни. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни, Организаторът информира участниците в Играта относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора и Обработващия във връзка с провеждането на Играта и предоставяне на наградата ваучер и възможността за сключване на договор за създаване на произведение по фотографски или аналогичен начин. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни. 16.1. За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, имейл, facebook акаунт и профилни снимки. Основание за обработката на предоставените лични данните през мрежата Facebook е договорни отношения между Участника и Организатора, по-конкретно участие в Играта с очакване на насрещно предоставяне на награда. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта. 16.2. С цел получаване на награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият Участник следва да предостави и телефон за връзка. Основание за обработване на данните за получаване на наградата са договорни отношения между Организатора и печелившия. Печеливш Участник, който откаже да предостави телефон за връзка, губи правото си да получи наградата си по куриер. 16.3. С цел получаване на награда и спазване на законовите изисквания за деклариране, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави пълно име и ЕГН. Съгласно чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, стойността на наградата представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Основание за обработване на данните за име и ЕГН е законово задължение на Организатора във връзка с деклариране на предоставената на печелившия Участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

16.4. Част от личните данни на Участниците - име, фамилия , facebook акаунт ще бъдат публикувани в страницата www.facebook.com/TopMixLtd и ще бъдат публично видими. 16.5. Описаните по-горе лични данни на Участниците, събрани за целите на Играта, могат бъдат обработени от: Организаторът на Играта; Агенция „Агроконтрол“ ЕООД, технически организатор на играта, като подизпълнител на Организатора Hl-TopMix Регулаторни органи – при поискване от тяхна страна. С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица. 16.6. Организаторът и обработващите данни съхраняват личните данни за Участника в електронна форма, а данните на тримата печеливши участника ще се обработват и съхраняват и на хартиен носител. Организаторът и обработващите данни съхраняват и обработват личните данни на Участника в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 16.7. Организаторът и обработващите данни разполагат и поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. 16.8. Организаторът и обработващите данни съхраняват личните данни за идентификация на всички Участници за срок до 6 (шест) месеца след приключване на Играта. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени. Независимо от горното, личните данни на спечелилите награди – име и адрес, ще бъдат обработвани за срок от 10 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

 1. Права на участниците във връзка със защитата на личните им данни. 17.1. Съгласно приложимото законодателство, всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:
 2. да отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп);
 3. да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

 4. да поиска от Организатора да изтрие свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“);
 5. да поиска от Организатора да ограничи обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът не се нуждае повече от тях за целите на Играта, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването);
 6. да поиска от Организатора Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);
 7. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него;
 8. право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни.

Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Организатора или до обработващите данни чрез писмено заявление до e-mail sales@hl-topmix.com или до адреса на Организатора, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

 1. Официални правила, Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни Официалните правила, Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни, които са неразделна част от ОП ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.hl-topmix.com за периода на валидност на играта. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила, Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни и да ги спазват.