Wisan®44 е алтернатива на соевия шрот, която помага за оптимизация на дажбата

17.05.2016

автор на статията: д-р Мирослав Симеонов, Продуктов Мениджър HL-TopMix

Соевият шрот се е наложил като един от най-популярните протеинови фуражи, участващи в дажбата на преживните животни. Основният недостатък при използването на соевия шрот е непостоянството в цената му (Фиг. 1), което поставя предизвикателство пред фермера относно запазване нивото на разхода и на хранителните стойности на дажбата.. През последните 15 години екип от учени в Германия създават нова иновационна технология за производство на протеинови източници, които се явяват неминуем конкурент на соевия шрот при хранене на преживни животни. Един от тях е продуктът Wisan®44.

Защо Wisan®44 е изгодна алтернатива на соевия шрот?

1 Оптимизацията на стойността на дажбата при преживни животни е от изключително значение за икономическата ефективност на стопанството. Разходът за изхранване на животните достига от 60% до 80% от основните разходи във фермата. Като основен хранителен компонент се явява източникът на протеин – една от най- скъпите съставки. Когато цената му варира, фермерът търси начини да го замени, като рискува да влоши резултатите и здравния статус на животните. Соевият шрот е непостоянен като цена не само през отделните години, а и в отделните месеци (Фиг. 1), докато ясно си личи, че цената на Wisan®44 се запазва на относително едно постоянно ниво.

Фигура 1. Вариране в цената на соевия шрот и Wisan®44 през периода 2015-2016 година.

2 Направеният сравнителен химичен анализ между двата протеинови фуража (Табл.1) не показва съществени разлики в характеристиките. Това, на което трябва да се обърне внимание е по-високата стойност на неразградимия протеин (UDP) при Wisan®44. Високият индекс на UDP показва, че по-голямата част от протеина не се разгражда в търбуха, а преминава в тънките черва, където се усвоява (абсорбира) по-пълноценно, като се облекчава и функцията на черния дроб на животното. Един от показателите за по-доброто усвояване на протеина е намаленото съдържание на урея в млякото при употребата на Wisan®44.

Таблица 1. Сравнение на химичния състав между соевия шрот и Wisan®44

Показатели Соев шрот Wisan 44
Сухо вещество, % 92 88
Суров протеин, % 44 44
UDP, % 30 55
RNB, % 33,4 30
Лизин, % 2,96 1,9
Метионин, % 0,66 0,7
Сурови мазнини, % 1,9 3,8
Сурови влакнини, % 6,7 11,5
Сурова пепел, % 6,5 6,5

3 В Килския университет в Германия е направен експеримент със 180 лактиращи крави, където Wisan®44 напълно замества соевия шрот в основната дажба на животните. По време на опитния период се установява средна млечност от 36 литра/ден/крава при групата, получаваща соев шрот, докато при животните, получаващи Wisan®44 се наблюдава незначително понижение в средната млечност с 0,6 литра/ден от крава, но по-ниско съдържание на урея в млякото. Важно е да се разгледа ефективността от гледна точка на разходите спрямо цените на фуражите, участващи в дажбата. И в двете групи, животните получават едно и също количество груби и комбинирани фуражи, витамини и минерали, при средна цена 5,61 лв./ден/крава.

− При добавяне на соев шрот, разходът за фураж на ден/крава се увеличава на 6,88 лв./ден (1,6 кг. 0,795 лв. = 1,27 лв. + 5,61 лв. = 6,88 лв./ден/крава). − При замяна с Wisan® 44, разходът за фураж на ден/крава става 6,42 лв./ден (1,6 кг. 0,508 лв. = 0,81 лв. + 5,61 лв. = 6,42 лв./ден/крава).

Получава се ценова разлика между двете дажби 0,46 лв./ден/крава, в полза на дажбата, съдържаща Wisan® 44. На Фигура 2 ясно е представена обосновката на икономическата ефективност при употребата на Wisan®44. От оптимизацията на разхода за дневната дажба фермерът пести близо 19 стотинки/крава/ден. За стопанство със 100 крави, при замяна на соевия шрот с алтернативен протеинов източник Wisan®44, спестяването за месеца ще бъде около 567,6 лв./месец.

Фигура 2. Съпоставка на икономическата ефективност при употребата на Wisan®44 – приход и разход на крава/ден:

Обобщени предимствата при използването на Wisan® 44 като алтернативен протеинов източник в дажбата на преживните животни вместо соев шрот, са:

  • Избягват се колебанията на цената на протеиновия фураж, а това ни позволява по-добро управление на финансовите средства и разходите;
  • Гарантира се по-добра икономическа ефективност в стопанството;
  • Не влияе върху качествения състав на млякото;
  • По-добро ниско съдържание на урея в млякото, което е показателно за по-доброто усвояване на протеина в предстомашията и тънките черва на животните.

В калкулациите са използвани следните цени: изкупна цена на мляко: 0,45 лв; Соев шрот: 795 лв/тон; Wisan® 44: 508 лв/тон