Общи условия за използване на сайта на ХЛ-ТопМикс ООД

Всяко лице, наричано за краткост "потребител", получило достъп до уеб сайт с адрес https://hl-topmix.com/, наричан по-нататък "сайт", и до информацията и услугите в него, наричани за краткост "Съдържание", което предлага ХЛ-ТопМикс ООД, се съгласява и приема следните Общи условия за ползване.
Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. ХЛ-ТопМикс ООД не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на ХЛ-ТопМикс ООД (наричано по-долу само "HL-TopMix"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и HL-TopMix, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и HL-TopMix. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на HL-TopMix.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на HL-TopMix.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата "Абонирай се";
  • получаване на имейл и телефонно обаждане от регистриралите се за услугата "Запитване".

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което HL-TopMix се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

  1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.
  3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на HL-TopMix. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от HL-TopMix. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

IV. Поверителност

HL-TopMix е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

HL-TopMix се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

HL-TopMix може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг, само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете, Декларацията за поверителност или Правилата за ползване на форумите.

V. Ограничаване на отговорността

HL-TopMix прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. HL-TopMix не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на HL-TopMix за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

HL-TopMix не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

HL-TopMix не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

HL-TopMix има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

HL-TopMix си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна безплатна регистрация.

Услугите са:

  • Получаване на имейл бюлетини на изданията на HL-TopMix от регистриралите се за услугата "Абонирай се".
  • Получаване на достъп до PDF файлове с цялото съдържанието на хартиените издания на списанията, от потребителите, които са се абонирали за услугата и/или за хартиеното издание.

HL-TopMix си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

HL-TopMix си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на ХЛ-ТопМикс ООД и влизат в сила считано от 23.05.2018 г.

64.387 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече