В нашата рубрика Съветите на специалиста ежемесечно публикуваме съвети на доказани експерти в областта на храненето и отглеждането на животните във фермите

Предизвикателствата при свободно отглеждане на кокошки-носачки

Предизвикателствата при свободно отглеждане на кокошки-носачки

Индустрията за производство на яйца e изправена пред натиска на потребителите за хуманно отношение към животните използвани за храна. Но по отношение на икономическата ефективност и устойчивост (устойчиво земеделие), благосъстоянието на животното е само един от аспектите, на които трябва да се обърне внимание. Здравето на животното, социалните аспекти, околната среда и икономическите фактори трябва също да бъдат разгледани, за да се оцени цялостната устойчивост на различните системи за производство на яйца. Всяка система има своите уникални предизвикателства, но нито една жилищна система не е идеална от гледна точка на хуманното отношение към кокошката.

В птицевъдството, в допълнение към производствените стойности, става задължително повишаването на доброто благосъстояние на жилищното настаняване на кокошките. Разбира се важно е да се оценят системите за животновъдство, където традиционното земеделие е дефинирано като интензивно производство с ограничени ресурси, осигуряващо рентабилност чрез обеми. Противоположното на този модел са системите за свободно отглеждане, базирани на производствени стойности, с повече ресурси и осигуряване на рентабилност чрез нарастващи цени към крайният потребител. Макар че потребителите имат благосклонно възприятие за производството на яйца от свободни кокошки, само малка част от тях са готови да платят допълнителната надценка свързана с нарастването на разходите за производство на яйца чрез тази система.

“Устойчивостта е ключът към подобряването на характеристиките на цялата производствена система, а благосъстоянието на животното е един аспект, който трябва да се вземе под внимание.”

Проблеми свързани със свободно отглежданите кокошки-носачки

Преминаването от традиционната клетка към системата за свободно отглеждане създава 2 основни проблема: Нарастване на производствените разходи и риск за безопасност на храната. Освен това, системата за свободно отглеждане има голям брой недостатъци, които изискват разработването на стратегии за смекчаването им. Проблемите свързани със системата за свободно отглеждане са икономически и екологични, в това число влиянието върху безопасността на яйцето и нарастване риска от заболявания и смъртност.

Противно на потребителските очаквания е докладвано, че природното поведение в системата за свободно отглеждане може да доведе до нарастване на свързаните със здравето проблеми при птиците и има негативно влияние върху производството на яйца. Специалисти в областта, Weeks SD, et al., съобщават, че нарастващите проценти на смъртност и намаляващата производителност увеличават разходите за производство на яйца в системите за свободно отглеждане в сравнение с разходите при конвенционалните системи. Ето защо, разпространението на болести и нивото на смъртност в едно стадо може да рефлектират върху благосъстоянието на птиците. Важно е, че това оказва влияние върху други аспекти на устойчивостта (намаляване на антибиотиците и икономическата жизнеспособност) като смъртността играе важна роля при определянето на рентабилността.

Международни тенденции и регламенти

Промяната в потребителските предпочитания е един от стимулите за промяна и в системите за отглеждане на животните. В страните членки на ЕС благосъстоянието на животните и рентабилността на земеделието (създаването на стойност) ще продължат да търсят балансирано производство и устойчивост, без подкрепата на антибиотици като стимулатори на растежа. Други държави в Северна Америка (Мексико, САЩ и Канада) и Азиатско-тихоокеанския регион ще последват европейския модел. Противно на това, натискът на глобалния прираст на населението, бързата урбанизация и нарастващите доходи в развитите страни ще продължат да имат силен позитивен ефект върху консумацията на животински протеин. Необходимо е преминаване от екстензивни (традиционни) към интензивни земеделски операции, за да се увеличи продуктивността на животните и да се задоволи търсенето на протеин.

И в двата случая ландшафтът е узрял с възможностите за иновации. Това включва, използването на нови и по-ефективни решения срещу патогените и нови подходи за насърчаване на растежа, докато се подобрява здравният статус, с крайна цел да се създаде по-устойчиво и сигурно бъдеще за храните. Опитът в ЕС показва, че интегрираният подход, който включва строги правителствени регламенти за подобрено управление на стопанствата, общият здравен статус на животните и производствените процеси са задължителни за успешното прилагане на устойчиви системи за производство на яйца, тъй като хуманното отношение към животните може да бъде силно компрометирано.

Заключение

Устойчивостта е от ключово значение за подобряване на характеристиките на всички производствени системи, и хуманното отношение към животните е един от аспектите, които трябва да бъдат взети под внимание. Здравето на животните, социалните аспекти, екологичните отпечатъци и икономическите фактори и факторите за рентабилност обаче трябва да бъдат включени в цялостната устойчивост, за да се направи правилна оценка на различните системи за производство на яйца. Преходът от традиционните клетки към системата за свободно отглеждане, обаче е свързан с две основни предизвикателства: нарастване производствените разходи и риска за безопасност на храната. И двете предизвикателства са тясно свързани с масовото използване на антибиотици за компенсиране на слабостите и рисковете, които този модел носи със себе си.

12.983 ms. | 4.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече